همچنین غیبت از محل کار، زمانی به حداقل خود می رسد که شرایط زیر در سازمان وجود داشته باشد:

  • دانش و ادراک هدف های سازمانی
  • مشارکت در تصمیم گیری
    • فیدبک مستقیم برای کار خوب

   ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  • نشان دادن رفتار کارکنان، با انعکاس ارزشهای سازمان
  • شواهد مبنی بر ارتباط خوب و احترام در میان کارکنان

می توان عناصر مختلف سلامت سازمانی را در نمودار زیر خلاصه کرد:
شکل ۲-۸: عناصر سلامت سازمانی
۲-۳)پیشینه تحقیق:
۲-۳-۱) پیشینه تحقیقات داخلی
سلطان حسینی و همکاران(۱۳۸۹)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی ادارات تربیت بدنی استان اصفهان به نتایج زیر دست یافتند. مؤلفۀ بهبودی شخصی از سلامت روانی بر پنج مؤلفه از سلامت سازمانی (نوآوری، سازگاری، روحیه، شایستگی ارتباطات و یکپارچگی)، مؤلفه کنترل اضطراب از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (سازگاری، شایستگی حل مسأله، شایستگی ارتباطات، پشتیبانی منابع و روحیه )؛ مؤلفه علائم احساس توانایی و خوب بودن از سلامت روانی بر هفت مؤلفه (نوآوری، سازگاری، شایستگی حل مسأله، تمرکز بر اهداف ، شایستگی ارتباطات، روحیه و یکپارچگی)؛ مؤلفه توانایی برقراری ارتباط با دیگران از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (نوآوری، سازگاری، شایستگی ارتباطات، روحیه و یکپارچگی) و همچنین، مؤلفه توانایی مقابله با مشکلات روزمره و فشارهای زندگی از سلامت روانی نیز بر هفت مؤلفه (سازگاری، شایستگی حل مسأله، تمرکز بر اهداف شا یستگی ارتباطات، روحیه، استقلال و یکپارچگی) از سلامت سازمانی تأثیر داشت.
رحیمی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش سازمانی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان به بررسی سؤالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش ( اجتماعی شدن، برون سازی، ترکیب و درون سازی) و با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی و وضعیت استخدامی)پرداخته است
شیخی (۱۳۸۶) در پژوهش خود دریافت که بین فضای سازمانی و بهره وری کارکنان در اداره امور مالیاتی استان تهران رابطه وجود دارد و از بین عوامل، فضای سازمانی ، عاملهای پاداش ، حمایت ، دانش ، ضوابط و هویت، پیش بینی کننده بهره وری است .
حقیقت جو در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین سلامت سازمانی و بهره وری رابطه وجود دارد، یعنی بالاتر رفتن میزان سلامت سازمانی می تواند منجر به افزایش بهره وری گردد . بین میزان سلامت سازمانی و خلاقیت مدیران رابطه معکوس وجود داشت اما معنادار نبود (حقیقت جو،۲۰۰۶).
گودرزی و همکاران ( ۱۳۸۸) تأیید کردند که به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصادهای جهانی، سازمانهای امروزی باید به طور مؤثر به سمت منابع دانش حرکت کنند. با وجود این، مدیریت دانش بهینه سازی دانش سازمانی به منظور دستیابی به افزایش عملکرد با بهره گرفتن از روش های متفاوت است . نادی ( ۲۰۰۸) نشان داده است که بین مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار رابطه معناداری وجود دارد.
از طرفی همچنین، آفریده ثانی و همکاران (۱۳۸۶ ) مطالعه موردی در یک شرکت پژوهشی پتروشیمی انجام دادندکه در این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل نانوکا و تاکوچی به ارائه یک الگوریتم در جهت اندازه گیری سطح مدیریت دانش، در سازمان پرداخته شد. نتایج نشان داد که یکی از مهمترین موارد در جهت کسب موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش، شناخت مناسب از وضعیت دانشی سازمان است. در صورتی که مرحله شناخت به خوبی صورت پذیرد، می توان با اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه ریزی مدون، به پیاده سازی فرایندهای مدیریت دانش پرداخت.
۲-۳-۲) پیشینه تحقیقات خارجی
چائوهانگ(۱۹۹۹) در پژوهش خود با عنوان (مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده) دریافت که یادگیری از طریق تسهیم دانش در بین کارکنان، مشتریان به وجود میآید. مارتین ( ۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان مدیریت یادگیری و نیاز به خلق مدیریت دانش به اهمیت فرایندهایی که حمایت کننده ی یادگیری سازمانی و خلق دانش سازمانی است تأکید میکند.(مارتین، ۲۰۰۴).
بریانت(۱۹۹۹) در پژوهش خود با عنوان (نقش رهبری تحولی و تبادلی در ایجاد و انتشار مدیریت دانش) دریافت که: رابطه روشن و معناداری بین رهبری تحولی و مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد. همچنین دریافت که، رهبری متعهد ممکن است در ایجاد و انتشار دانش در سطوح فردی و گروهی مؤثرتر باشد.
هال (۲۰۰۵) در رساله دکتری خود با عنوان مدیریت دانش در زمان های تغییر:تبادلات دانش صریح و ضمنی، به بررسی اهمیت و چالش های مدیریت دانش در زمان تغییرات وسیع پرداخته است.هدف تحقیق، ارزریابی مدیریت دانش در زمان های تغییر وسیع سازمانی به وسیله تحلیل تأثیر ادغام مدیریت دانش در آژانس های خدماتی و بهداشتی تگزاس بود.
کان گاس (۲۰۰۶) در تحقیقی به ارزیابی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری های مدیریت دانش پرداخته است. یافته ها نشان داد که در فرهنگ سازمانی،مدیریت دانش ممکن است یک نوآوری استراتژیک مؤثر باشد و موجب موفقیت دراز مدت،توسعه ارزشها و کمک به افزایش سود رقابتی شود.
وارد (۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی کاربرد مدیریت دانش در تأیید تصمیم گیری اجرایی در یک محیط نظامی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که نوآوری های مدیریت دانش بطور مستقیم، دانش را مدیریت نمی کند.در قبال این مسأله،نوآوری های مدیریت دانش،محیط درونی و بیرونی سازمان را به منظور ترغیب نشر اطلاعات در ایجاد دانش جدید همراه با ارائه مؤثر دانش به تصمیم گیرندگان،مدیریت می کند.با توجه به تحقیقات فوق میتوان پی برد در هیچکدام از این تحقیقات به تاثیر مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در سازمانهای تولیدی به همراه رتبه بندی تاثیر هریک از عوامل مدیریت دانش با توجه به اهمیت آنها پرداخته نشده است که سعی شده است در این تحقیق به تفضیل بدان پرداخته شود.
۲-۴) مدل مفهومی تحقیق
مدیریت دانش
شکل ۲-۹: مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدیریت دانش (نوناکو و تاکوچی،۱۹۹۵)
۲-۶) جمع بندی فصل
فصل مربوطه دارای دو بخش کلی بوده در بخش اول محقق به بررسی مدیریت دانش پرداخته و در مورد اجزای اصلی دانش (داده، اطلاعات، دانش و خرد) مطالبی را جهت تفهیم موضوع بیان نمود. در ادامه به بررسی کارکردهای دانش و در گام بعدی به مدیریت دانش و تاریخچه آن و تعاریف آن از دیدگاه صاحبنظران پرداخته است. در ادامه به مبحث مدیریت دانش در سازمان ها موفقیت ها و موانع موجود و مشکلات نبود مدیریت دانش و عناصر مهم و اهمیت مدیریت دانش در بخش دولتی وصنعتی پرداخته و مبحث مدیریت دانش را با این موارد بسته شد. در بخش دوم به بررسی سلامت سازمانی به عنوان بخش دوم تحقیق پرداخته شد و همانند مبحث مدیریت دانش در این بخش نیز مطالبی در مورد مفهوم سلامت ، سلامت سازمانی و مفهوم آن مواردی بیان شد. در ادامه به بررسی ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شد و در پایان ویژگی های سازمان سالم و ناسالم بیان گردید
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه:
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هر چند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست، اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است: ” پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظامدار، کنترل شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی ” (هومن،۱۳۷۴)
هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید که آغاز چه شیوه ای، او را هر چه سریعتر، دقیقتر، آسانتر و ارزانتر به پاسخ مورد نظر می رساند .
در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغیر های تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
۳-۲) روش تحقیق :
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند : تحقیق بنیادی [۳۸]، تحقیق کاربردی [۳۹] و تحقیق و توسعه [۴۰] در تحقیق بنیادی، هدف آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
در تحقیق کاربردی، هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. تحقیق و توسعه، فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرحها، روشها و برنامه های درسی) انجام می شود(بازرگان و دیگران،۱۳۷۸).از آنجایی که نتایج این تحقیق برای سایر بخشهای خدماتی قابل استفاده می باشد، تحقیق از نوع کاربردی است.
پژوهش حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود میپردازد در دسته پژوهشهای توصیفی قرار می گیرد. و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع پژوهشهای همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها از نوع پژوهشهای تک مقطعی است .
۳-۳ ) ابزار گردآوری اطلاعات:
ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و استادو مدارک و… برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. هریک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند در مورد فرضیات قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد( خاکی ، ۱۳۸۷).
در اینجا ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:
۱- بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایان نامه ها، سایتهای اینترنتی و…) استفاده شده است.
۲- پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است اط مجموعه ای از پرسشهای هدفدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد ( خاکی ، ۱۳۷۸). در این تحقیق با توجه به موضوع از دو پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی (۱۹۹۵ ) بوده به گونهای که این پرسشنامه دارای ۲۶ سؤال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینهای طیف لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم ) بوده که به ترتیب نمره ۱-۲-۳-۴- ۵ به آنها تعلق میگیرد. این پرسشنامه مدیریت دانش را در چهار مؤلفه اجتماعی شدن دانش ، برونیسازی دانش، ترکیب سازی دانش و درونی سازی دانش مورد سنجش قرار میدهد و پرسشنامه خود محقق و براساس طیف پنج گزینهای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) بوده که به ترتیب نمره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ به آنها تعلق میگیرد . این پرسشنامه ۳۶ سؤالی بوده که سلامت سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد.
۳-۴) جامعه آماری :
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع و یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران،۱۳۸۰) با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی را در شرکت سایپاکاشان بررسی میکند از نظرات کارکنان شرکت سایپاکاشان بهره خواهد جست ، بنابراین جامعه آماری جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان بخش مهندسی و اداری سایپا کاشان میباشد.
N = جامعه آماری:
S=حجم نمونه:
N=240

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...