1. میرعباسی، باقر، بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، مجله ی حقوقی،۱۳۸۸ ، شماره ی ۱، صص ۱۸۳-۱۹۹٫

 1. میر محمد صادقی، حسین، صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جنایات بین‌المللی ، مجموع مقالات نخستین همایش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، چاپ اول دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ، ۱۳۸۱، ص ۷۶٫

پ)جزوه های درسی

  1. بیگ زاده، ابراهیم، حقوق بین الملل عمومی(۲)،۱۳۸۴ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

  1. ذاکر حسینی، عبدالرحیم، سیر قدرت در دریاها، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۵٫

 1. طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل دریاها، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۹٫

ت) پایان نامه

  1. توانا، شهرام، اصل صلاحیت کیفری جهانی با نگاه به اساسنامه در دیوان بین‌المللی کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس، ۱۳۹۳٫

  1. حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳، ص ۷ –۶٫

 1. قربان زاد، اهورا، رژیم حقوقی تنگه های بین‌المللی با تأکید بر رژیم حقوقی تنگه هرمز، دانشگاه پردیس گیلان، ۱۳۹۲ .

ث) سایت ها

۱- www.akbarian-lawyer.ir

۲- www.Asrekimyagari.com

۳- www.ghatreh.com

۴- www.ghavanin.ir

۵- www.hawzah.com

۶- www.hayat.ir

۷- www.qanun.blogfa.com

۸- www.qeshm.ir

۹- www.roozna.com

۱۰- www.torkiye.com

۱۱- www.vakil.net

۱۲- www.wikipedia.com

۱۳- www.yaserziaee.blogfa.com

۱۴- www.yasserabbaci.blogfa.com

۱۵- www.isba.ir/e-book/salahiat

۱۶-www.parsine.com.

۱۷-www.khabaronline.ir

۱۸-www.majlis, www.maslehat.ir

۱۹- www.springerlink.com

۲۰- www . tabnak.ir

-۲۱www.navytimes.com

منابع انگلیسی

Eugene Kontorovich, the inefficiency of Universal jurisdiction, UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW, Voll, 2008,

  1. Antonio Cassese, International law, Second Edition, Oxford university, 2005, p.15.

Abstract:

Piracy is simply any illegal act of violence caused by a private ship (non-state) on the high seas against another ship to plunder. In fact, piracy exists more or less in the water world, and some with specific goals according to their needs plundering merchant ships that are certain terrorism applies to commercial ships. Piracy has a very long history and dates back to the 13th century before Christ. In addition to the slave trade as an example of international crimes, Exercise of universal jurisdiction in relation to the perpetrators has long been provided. It is said that punish such acts has become an international value all over the world and is accepted by everyone. The growing piracy in recent years especially on the coast of Somalia has followed different International reactions. Several countries including Iran, in an effort to protect international shipping and commercial interests have attempted to send their naval forces to the Gulf of Aden and the Somali coast. In this regard, the United Nations Security Council according to its authority under Chapter VII of the UN Charter, set of resolutions adopted that gives unprecedented powers to countries in the fight against piracy. Despite the relatively wide powers of customary and treaty states in the fight against this phenomenon, in prosecuting pirates arrested Somehow see their on the warpath. It also exercised jurisdiction in our domestic law not criminalized by legislators and exists gaps in our regulatory system

Keywords: international law of the seas, mass piracy, universal jurisdiction, jurisdiction

   1. حقوق ‌دانان قدیم دریاهای باز را غیرقابل تصاحب فرض کرده و عموم ملل جهان را در استفاده از آن سهیم می‌دانستند. این قاعده حقوقی در رم متداول بود که «دریا قابل تصرف نیست» و ‌بنابرین‏ استفاده از آن به هر شکلی برای عموم آزاد بود. هوگو گروسیوس در کتاب مشهور خود به نام دریای آزاد “Mare Liberam” ‌به این اصل اشاره ‌کرده‌است. ↑

  1. Hugo Grotius(1583-1645) ↑

  1. Mare Liberum ↑

  1. Vattel(1714-1767) ↑

  1. Bynkershock ↑

  1. Mare Territoriale.1 ↑

  1. Selden ↑

  1. Mare Closum 3 ↑

  1. The Closed Sea or Dominum over the Sea ↑

  1. The International Law of the Sea ↑

  1. The Law of the Sea ↑

  1. Maritime Codes. ↑

  1. The Principle of Mare Liberum. ↑

  1. The Principle of Mare Clausum. ↑

  1. ۳.International Law Association ↑

  1. ۴.Institute of International Law ↑

  1. ۵.Harvard LawScho ↑

  1. ۱.Milena Sterio , Fighting Pirace in Somalia ( and Elsewhere ) ↑

  1. ۲.League of Nations ↑

  1. ۳. Draft Provisions for the suppression of Priacy search Result ↑

  1. ۱٫ IMO ↑

  1. . بر اساس حقوق عرفی حاکم در دوران قبل، تنها سرقت به عنوان دزدی دریایی قلمداد می‌شد و جرائم مشمول در تعاریف اخیر، مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی که به مراتب شدیدتر از سرقت هستند خارج از حقوق بین‌الملل قرار داشتند. ↑

  1. ۱. Regional Cooperation Agrement On Robbery Against ships in Asia ↑

  1. Pirate coast ↑

  1. . Quastionnaire NO.6: piracy, the American journal of international Law. ↑

  1. . Animas furandi ↑

  1. ۱٫ privateering ↑

  1. Piracy and Sea Robbery ↑

  1. Affirms. ↑

  1. Ratione materiae ↑

  1. Ratione loci ↑

  1. Ratione temporis ↑

  1. ر.ک به پاراگراف ۵ قطعنامه ی ۱۸۵۱ شورای امنیت. ↑

  1. SUA Convention, Art 4. ↑

  1. ر.ک به ماده ی ۶ کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی مصوب ۱۹۸۸٫ ↑

  1. به ویژه مشکلات مربوط به تهیه ی اسناد تصویری یا (DVD) Video Evidence در حقوق کنیا است . ↑

  1. در این میان کشور سومالی در سه دادگاه ناحیه ی پانت لند، سومالی لند و جنوب مرکزی مجموعاً به محاکمه ی قریب به ۴۰۲ تن متهم دزدی دریایی پرداخته است. یمن با ۱۲۰ مورد و کنیا و هند با ۱۱۹ مورد محاکمه از سایر کشورها پیشی گرفته اند. ↑

  1. اسناد تصویری یا Video Evidence (DVD) شامل کلیه ی تصاویر، فیلم ها یا مدارک تصویری است که به عنوان سند حقوقی در دادگاه قابل استناد است. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...