شرح زیر استفاد شد .
مدارس شهرستان گیلان غرب شامل چهار دبیرستان بود که به تصادف ۲ مدرسه انتخاب شد .
و از هر مدرسه ۱۲ کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد .
و از هر کلاس ۱۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شد .
روش گردآوری اطلاعات
از سه پرسشنامه سبک دلبستگی، سبک های هویت و کفایت اجتماعی استفاده شد.
مقیاس دلبستگی بزرگسالان ابتدا در سال ۱۹۹۰ به وسیله کا لینزوریدتهیه شد و در سال ۱۹۹۶مورد بازنگری قرار گرفت .مبنای نظری این آزمون ،نظریه دلبستگی است.مقیاس دلبستگی بزرگسالان که چگونگی ارزیابی فرد از مهارت های ارتباطی و سبک رابطه صمیمانه وی را مورد بررسی قرارمی دهد،دارای ۱۸ عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان می کنند. این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می دهد. زیر مقیاس نزدیکی، که میزان ضمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می دهد. به هر یک از زیر مقیاس ها ۶ عبارت اختصاص یافته است.
نحوه نمره گذاری و تفسیر نتایج
زیر مقیاس نزدیکی (۶ عبارت): ۱، ۸، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۷
زیر مقیاس وابستگی (۶ عبارت): ۳، ۴، ۷، ۱۵، ۱۶، ۱۸
زیر مقیاس اضطراب (۶ عبارت): ۲، ۵، ، ۱۱، ۱۲، ۱۳
*عبارت ۲-۳-۴-۹-۱۰-۱۶-۱۷-۱۸ نمره گذاری به صورت معکوس انجام می شد.
برای به دست اوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس، امتیاز عبارات مربو به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (۶) تقسیم کنید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست امده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن، اضطرابی و اجتناب جای می گیرند.
سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس اضطراب کتر از متوسط است.
سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس های نزدیکی و وابستگی متوسط است.
سبک دلبستگی اجتنابی : افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است.
ویژگی های روان سنجی
ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیر مقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب ۶۶۸/۰، ۷۱/۰ و ۵۲/۰ گزارش شده است. کولینز و رید (۱۹۹۰) نشان دادند که زیر مقیاس های نزدیکی بودن ۰C) وابستگی (D) و اضطراب (A) در فاصله زمانی ۲ ماه و حتی ۸ ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از ۸۰/۰ است، میزان قابلیت اعتماد به دست امده، بالا است.
در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش آزمون – آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه ای با حجم ۱۰۰ نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار رای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس ها C, D, A در RAAS معنادار نبوده است و این ازمون در سطح ۹۵% قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نایج دو اجزا، زیر مقیاس A قابل اعتمادترین (۷۵/۰=r) است و در درجه بعدی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (۵۷/۰=r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (۴۷/۰=r) از سوی دیگر با محسابه آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب (S) بیشترین قابلیت اعتماد( ۷۴/۰) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد (۲۸/۰) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط (۵۲/۰) است که نتایج با بررسی از طریق باز آزمایی هماهنگ بوده است.
.پرسشنامه سنجش سبک هویت (ISI-G6)[112]
این پرسشنامه ابتدا توسط برزونسکی (۱۹۸۹) در امریکا ساخته شده و سه سبک هویت اطلاعاتی، سردرگم و هنجاری و میزان تعهد فرد را مورد سنجش قرار می دهد سبک هویت نشان دهنده تفاوت افراد در این است که چطور هویت خود را ساختار بندی و بازسازی می کنند. این پرسشنامه در سال (۱۹۹۸) توسط وایت و همکاران در آمریکا مورد تجدید نظر قرار گرفت. پرسشنامه اصلی دارای ۴۰ سؤال است، ولی در این پژوهش از پرسنامه ۳۶ سؤالی آن (آناجانی، ۱۳۸۱) استفاده شده است. هر سوال دارای ۵ گزینه است که به ترتیب به صورت کاملاً موافقم =۵، تاحدودی موافقم – ۴، مطمئن نیستم، ۳، تا حدودی مخالفم=۲، کاملا مخالفم =۲، نمره گذاری می شوند. دارای۴۰ سؤال ۵ گزینه ای در چهار مؤلفه : (جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتماعی جهت گیری تعهدی) به شرح زیر اندازه گیری شد:
جدول شماره ۳-۱- پرسشنامه سبک های هویت برحسب مولفه های آن

سؤال
مؤلفه
تعداد
متغیر
بوسیله ی سؤال های زیر اندازه گیری خواهد شد:
سبکهای هویت جهت گیری اطلاعاتی ۱۱ ۳، ۳۵، ۳۳، ۳۰، ۲۶، ۲۵، ۱۸، ۱۶، ۶، ۵، ۲
جهت گیری هنجاری ۹ ۴۰، ۳۴، ۳۲، ۲۸، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۰، ۴
جهت گیری سردرگم/اجتنابی ۱۰ ۳۸، ۳۶، ۳۱، ۲۹، ۲۷، ۲۴، ۱۷، ۱۳، ۸، ۳
جهت‌گیری تعهدی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...